Обучения

Всички  програми се провеждат със сертифицирани тренери с богат опит в България и чужбина.
Работим с доказани имена в бранша и според изисванията а компанията ви, можем да осигурим най-подходящия обучител и програма. 
Програмите включват даване на обратна връзка по време на и след събитието, се провеждат с модули с по-малко теория и повече упражнения, ролеви игри и бизнес симулации, ритрийт, като по-ефективни и лесно възприемани. Задължителен елемент е "учене чрез преживяване" (т.е. да работят по темата).

Няколко примерни обучения, програми и еднодневни или двудневни семинари:

 
Примерни обучения и бизнес симулации   

Обучителна програма "Организационни умения и управление на време и задачи"
В почти всяка компания има работа по проекти Реално всяка задача за един мениджър е един мини проект, който изисква неговото внимание и усилия, планиране на финанси и екип. Случвало ли ви се е да работите с претоварени екипи и специалисти и дори мениджъри, които не планират добре времето си? Кои обещават, но не довършват в указания срок задачите си?  Случвало ли ви се е лично и на вас да не можете да се справите с постъпващите задачи в професионалния и личния живот - който страда поради липсата на време? Умеете ли да казвате "НЕ", умеете ли да ДЕЛЕГИРАТЕ и КАК приоритизирате задачите си? Как се спрявяте в писмена и устна комуникация - кратки и ясни ли сте, достатъчно изчерпателни или препълвате с информация хората, около вас, губейки им времето с недобре структурирана информация.
Цели: Изграждане на лична система за приоритизиране на задачите, изграждане на подход в общуването с кратка и полезна бизнес комуникация, умение да казваме НЕ, да делегираме задачи. 
Продължителност: 6 часа.

Обучителна програма „Търговски умения”
Включени някои модули като „Основни стъпки на продажбите – индивидуални и B2B”, „Активно слушане”, Умеем ли да задаваме въпроси”, „Win-Win ситуации и водене на преговори”, „Справяне с конфликти”, „Ефективна комуникация”, "Комуникация по телефон", "Основни типове клиенти и психология на продажбите и подход". Модулите са интерактивни като са застъпени ролеви игри и теория, обучение чрез преживяване и самоанализ на поведението. Според нуждите на клиента, ще се застъпят до 2 бр. теми в едно еднодневно обучение, като ще надграждaмe уменията с всеки следващ модул.

Обучителна програма „Справяне с конфликти и ефективна комуникация" 
Модули със застъпена теория и практика на тема справяне с конфликти, практически съвети за ефективна комуникация като да се научим да слушаме и да чуваме, да се почувстваме чути и разбрани, да подобрим както устната си комуникация чрез спряване с комфликти и топене на ледовете, така и писмената си комуникация. Ролева игра или кратки бизнес симулация може да допълни деня и емоционалното ни възприятеие на обучението.  
Цели: Изграждане на подход в общуването, овладяване на конфликтни ситуации с клиенти, колеги и др.
Продължителност: 4 до 6 часа.

"Изграждане на ефективен екип. Работа в условията на различия"
Как се работи в условията на различия? Поведение на различните типове хора и как това влияе на екипа. Самооценка на присъстващите към кой "емоционален тип" спадат. Как взимат решения различните групи, как комуникират. Какво е необходимо за изграждането на успешен екип.
Толерантност. Виждане на позитивните качества у всеки. Работа по групи чрез самоанализ и работа по конкретен проект. 
Цели: Анализ на екипа чрез самооценка. Изграждане на подход в общуването и овладяване на конфликтни ситуации с колеги. Добре се допълва и с модул за Продажби на основни типове клиенти по същия емоционален профил за вземане на решения и ролева игра по проект / продажби.
Продължителност: 4 до 6 часа.

Трейнинг програма "Екипно планиране на устойчив успех"
Цел: Да се направи спокойна и реалистична равносметка на постигнатото, от една страна  и предстоящите предизвикателства, от друга страна. 
Задачи:
 Да се обсъдят успехите и грешките, да се предвидят предизвикателствата и опасностите. Да се затвърди добрата работна атмосфера в екипа, чрез целите на организацията, фирмената култура и ценности и личният принос на всеки.
Програма: Провеждане с ритрийт, симулации и ролеви игри, предварително попълване на тестове и въпросници, дискусия, кратки упражнения за екипна работа. Възможни последващи стъпки: Изготвяне на управленска програма за развитие и промени.
Продължителност: 4 до 6 часа минимум.

Трейнинг програма "Корпоративна мисия и визия. Корпоративни ценности и фирмена култура"
Ако компанията ви тепърва й предстои да внедрява ценности, да ги променя или иска да наблегне на значението на фирмената култура за организацията и за всеки работещ в нея, то това е първата стъпка към припознаване и с целите на компанията. 
Цел: Да се направи равносметка на съществуващата ситуация и на предизвикателствата, свързани с внедряването на корпоративни ценности. Да се набележат нови цели за екипа, генерират идеи за подобряване на процеси и комуникация, но най-вече да се припознаят участниците с цялата философия на компанията и нейната мисия, визия и ценности. 
Програма: След кратко представяне предварително от модератора/трейнера на посоките и смисъла ЗАЩО е важна за компанията организационната култура, ще работим по групи, ще представяме и дори изиграем и пресъздадем корпоративните ценности. Чрез подобна дискусия и креативна екипна работа, участниците ще се свържат емоционално с темата и компанията. Да, ще се позабавляваме, но неусетно, ще набележим и последващи стъпки за развитие и промени или отчетем промяната от развитието и личния растец, заедно с компанията. 
Продължителност: 4 до 6 часа минимум.

Трейнинг програма "Оценка и развитие на организационната култура"
Изследване на реалната култура в организацията. Силни страни и области за развитие, набелязване на цели и нивото на желаната бизнес култура в организацията с помощта на управленския екип. Обсъждане как се изгражда конструктивна организационна  култура. Симулация за иновативност. Постигане на консенсус за желаните резултати между всички участници. Набелязване на последващи стъпки в организацията. 
Цел: Да се направи реалистична оценка на състоянието. 
Задачи: Да се обсъдят успехите и грешките и да се набележат цели за постигане на добро ниво на бизнес организацията откъм процеси и ниво на комуникация. Възможни последващи стъпки: Изготвяне на управленска програма за развитие.
Продължителност: 4 до 6 часа.


*Необходимост от допълнително уточняване на нужди, и цели/ползи за мениджмънта с оглед избор на най-подходящата тема. Можем да ви предложим над 20 вида симулации и стандартни обучителни програми.
Изпрати запитване

Партньори и клиенти

От блога