Обучения

Всички  програми се провеждат със сертифицирани тренери с богат опит в България и чужбина. Програмите включват даване на обратна връзка и се провеждат с модули с по-малко теория и повече упражнения, ролеви игри и бизнес симулации, рийтрийт, дискусии и др., тъй като смятаме подобни програми за по-ефективни и лесно възприемани.
Няколко примерни обучения, програми и еднодневни или двудневни семинари:

 
Примерни семинари и обучителни програми        

Примерна бизнес симулация: "Преговорите". Включва многостранни преговори, в които участват различни по характер групи – бизнес, общинска администрация и граждански организации. Трябва да се реши проблем, който касае всички, наболял е и е доста сложен. 
Цел: Да се упражнят уменията за решаване на конфликти и водене на преговори, изграждане на екипна визия, търсене на синергия, win-win положения.
 Подходящ за: ръководители и експерти, които влизат в пряк контакт с клиенти и други заинтересовани страни – държавни структури, граждански организации и бизнес партньори.
 Продължителност: 4 до 6 часа.
             

Семинар "Екипно планиране на устойчив успех"
Цел: Да се направи спокойна и реалистична равносметка на постигнатото, от една страна  и предстоящите предизвикателства, от друга страна. 
Задачи:
 Да се обсъдят успехите и грешките, да се предвидят предизвикателствата и опасностите, Да се затвърди добрата работна атмосфера в екипа.
Програма:Провеждане с ритрийт, симулации и ролеви игри, предварително попълване на тестове и въпросници, дискусия, кратки упражнения за екипна работа. Възможни последващи стъпки: Изготвяне на управленска програма за развитие.

Семинар "Оценка и развитие на организационната култура"
Изследване на реалната култура в организацията. Силни страни и области за развитие, набелязване на цели и нивото на желаната бизнес култура в организацията с помошта на управленския екип. Обсъждане как се изгражда конструктивна организационна  култура. Симулация за иновативност. Постигане на консенсус за желаните резултати между всички участници. Набелязване на последващи стъпки в организацията. 
Цел: Да се направи реалистична оценка на състоянието. 
Задачи: Да се обсъдят успехите и грешките и да се набележат цели за постигане на добро ниво на бизнес организацията откъм процеси и ниво на комуникация. Възможни последващи стъпки: Изготвяне на управленска програма за развитие.

Обучителна програма „Търговски умения”
Включени модули като „Основни стъпки на продажбите – индивидуални и B2B”, „Активно слушане”, Умеем ли да задаваме въпроси”, „Различни стратегии за продажби според различните типове клиенти”, „Win-Win ситуации и водене на преговори”, „Справяне с конфликти”, „Ефективна комуникация”. Модулите са интерактивни като са застъпени ролеви игри и теория, обучение чрез преживяване и самоанализ на поведението, леки активни игри.

Обучения с програма „Справяне с конфликти и ефективна комуникация. Продажби по телефон”.
Модули със застъпена теория и практика на тема справяне с конфликти, практически съвети за ефективна комуникация, ролеви игри.
Цели: Изграждане на подход в общуването, овладяване на конфликтни ситуации с клиенти, колеги и др.

*Необходимост от допълнително уточняване на нужди, и цели/ползи за мениджмънта с оглед избор на най-подходящата тема. Можем да ви предложим над 20 вида симулации и стандартни обучителни програми.
Изпрати запитване

Партньори и клиенти

От блога